Skip to main content

Njësitë e Paletave Nxirr Jashtë bëjnë të mundur lëvizjen e paletave para dhe pas, të ngjashme me sirtarët, edhe me kapacitet maksimal deri në 1000 kg.

Në pozicionin e zgjatur, një person mund të aksesojë më lehtësisht të gjithë paletën. Njësia Nxirr Jashtë liron distancën e hapësirës së tepërt që duhet sipër paletave duke e bërë magazinimin tuaj më efikas.

Njësia Nxirr Jashtë do t’ju kursejë si hapësirë edhe kohë, gjithçka ndërkohë që siguron një ambient pune të mirë me përzgjedhje ergonomike.

Duke instaluar njësitë nxirr jashtë në paletë tuaj stivuese mund të rritet numri i paletave po ashtu edhe i vendeve të përzgjedhjes, duke zënë të njëjtën hapësirë si më parë. Distancat më të shkurtra të veprimtarisë lejojnë përzgjedhje më të shpejtë dhe më efikase, ndërkohë që njëkohësisht lirojnë hapësirë të vlefshme dyshemeje.

Dobitë:

  • Rrit kapacitetin e magazinimit
  • Krijon hapësirë
  • Lehtëson aksesin
  • Normë e shtuar përzgjedhje
  • Ambient i mirë pune

Kat me njësi Nxirr Jashtë për rrotull PVC:

Mallrat e magazinuar: rrotull PVC
Të manovruara me: Vinç
Kapaciteti i fragmentit: 100%
Pesha/nivel: deri në 600kg

Kat me njësi Nxirr Jashtë për kallëpet e rënda:

Mallrat e magazinuar: Kallëpe
Të manovruara me: Vinç
Kapaciteti i fragmentit: 70%
Pesha/Njësi Pull-Out: deri në 2000kg

Kat me njësi Nxirr Jashtë për Fletë Çeliku:

Mallrat e magazinuar: Fletë Çeliku
Të manovruara me: Vinç
Kapaciteti i fragmentit: 100%
Pesha/nivel: deri në 1000kg

Pull-Out Units for Lean Manufacturing