Skip to main content
1540
Paleta për Zonat Sizmike

Vendosja e paletave të instaluara në zonat që janë të njohura të jenë në rrezik të aktivitetit sizmik duhet të dizenjohen, projektohen dhe ndërtohen në mënyrë specifike për t'i rezistuar forcave sizmike.

Paleta për Zonat Sizmike